1. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫລື ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ສະບັບເລກທີ 8056/ກຊສ,ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013
  2. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການດຳເນີນບໍລິການ ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 0345/ກຊສ, ລົງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2015
  3. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ສະບັບເລກທີ 0483/ກຊສ,ລົງວັນທີ 6 ກຸມພາ 2017
  4. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 1369/ກຊສ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2018
  5. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳໃຕ້ດິນ ສະບັບເລກທີ 1509/ກຊສ, ລົງວັນທີ 21 ມີນາ 2019
  6. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ສະບັບເລກທີ 6748/ກຊສ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2019