1. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 84/ລບ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016
  2. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ, ສະບັບ ເລກທີ 81/ລບ, ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2017
  3. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 145/ນຍ, ລົງວັນທີ 08/05/2017
  4. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 94/ລບ, ລົງວັນທີ 08/03/2017
  5. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະບັບ ເລກທີ 21/ລບ, ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019
  6. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບເລກທີ 321/ລບ,ລົງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2019
  7. ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງກະ​ຊວງ​ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 451/ນຍ, ລົງວັນທີ 23/12/2019