ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ

  1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກົມວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
  2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
  3. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຫັນມາເປັນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ;
  4. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການອື່ນໂດຍການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
  5. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
  6. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງປື້ມຄູ່ມື, ລະບຽບການທີ່ພົວພັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
  7. ເຂົ້າຮ່ວມໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ພົວພັນກັບຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
  8. ຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງສະກັດກັ້ນປາກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
  9. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ ງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
  10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.