ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກວິໄຈ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາ

  1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກົມວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
  2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
  3. ສຶກສາວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບຊັບພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
  4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄວາມເຫັນຢັ້ງຢືນດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວິໄນ ຫຼື ການສະເໜີດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງຕາງໜ້າພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການດໍາເນີນຄະດີກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
  5. ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກໍານົດໄວ້;
  6. ເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
  7. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງສະກັດກັ້ນປາກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
  8. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
  9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.