ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ

  1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກົມວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
  2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
  3. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ກອງພາຍໃນກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
  4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດໍາລັດ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີຫົວໜ້າກົມ ພິຈາລະນານໍາສະເໜີລັດຖະມົນຕີຕົກລົງ;
  5. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງສະເໜີມາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
  6. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າສັນຍາເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານໃນກິດຈະການສໍາປະທານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
  7. ຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງສະກັດກັ້ນປາກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
  8. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ ງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
  9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.