ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສັງລວມ

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກົມວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກົມມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບຂອງກົມ, ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ເກັບມ້ຽນຮັກສາເອກະສານຕ່າງໆ, ແຈກຢາຍເອກະສານ, ວຽກງານສັງລວມ-ເລຂານຸການ;
 4. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານສັງລວມ ເພື່ອສະເໜີຫົວໜ້າກົມພິຈາ ລະນາຕົກລົງ;
 5. ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງກົມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
 6. ເຮັດວຽກບໍລິຫານ-ພິທີການ, ຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
 7. ສ້າງແຜນການ, ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງກົມ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຕົນ; ຄຸ້ມຄອງ, ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ສ້າງແຜນບໍາລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕົນ ຕາມລະບຽບການກໍານົດ;
 9. ຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງສະກັດກັ້ນປາກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
 10. ພົວພັນຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະໜັບສະ ໜູນດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງກົມ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ການເຫັນ ດີຂອງຂັ້ນເທິງ;
 11. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງກົມ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.