1. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມຕົນ;
 2. ເຊັນໜັງສືສະເໜີ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນ, ບັດເຊີນ, ແຈ້ງການ, ສະໂໜດນຳສົ່ງ, ບົດລາຍງານ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ອື່ນໆທີິກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງກົມຕົນ;
 3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ ບົນພື້ນຖານຄວາມເອກະພາບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ;
 4. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ;
 5. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ໂຈະ ​ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ,ສະຖາບັນ, ສູນ, ກອງພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິິນ ທີ່ພົວພັນກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ໄດ້ວາງອອກ ໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂັ້ນເທິງ ທີ່ພວມປະຕິບັດ;
 6. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຫຼື ລົງລາຍເຊັນຕໍ່ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດ;
 7. ພົວພັນກັບການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ນິຕິບຸກຄົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ​ປຶກສາຫາ​ລື ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ ທີ່ຈະເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ​ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 8. ສະເໜີຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ​ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ​ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 9. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ສຳນັກງານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ງົບປະມານຕາມລະບຽບການ;
 10. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍ ບາຍອຶ່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທ​ີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 11. ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກົມຂອງຕົນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 12. ປະຕິບັດສິດອຶ່ນໆຕາມທີິໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ,ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.