1. ປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 2. ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານ, ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນແຜນການຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງກົມຕົນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງພັກ-ລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
 3. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເປັນໃຈກາງໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ ແລະ ກອງພາຍໃນກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມັນຕີ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ຕາມລະບຽບການ;
 4. ສຶກສາວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມຕົນ;
 5. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ວິ​ໄຈ​ການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຫັນມາເປັນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະ ມົນຕີ ພິຈາລະນາຕົກລົງ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄວາມຄຳເຫັນຢັ້ງຢືນດ້ານກົດໝາຍ ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວິໄນ ຫຼື ການສະເໜີດຳເນີນຄະດີ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ລວມທັງຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງ ພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການດຳເນີນຄະດີ ທີ່ກ່ຽວກັບຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະ ມົນຕີ;
 7. ເຂົ້າຮ່ວມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ, ດຳລັດ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການອື່ນ ຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າສັນຍາເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານໃນກິດຈະການສຳປະທານໃດໜື່ງ ຕາມການສະເໜີຂອງຂະແໜງການອື່ນ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 10. ເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຕາມການເຊີນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 11. ພົວພັນ ແລະ ປະສານຂໍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນຳຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຕົນ; ກຳນົດມາດຖານຕຳ ແໜ່ງງານ, ສ້າງແຜນການບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ, ການກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນ ລວມທັງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະ ຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໃນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງ ຕາມລະບຽບການກຳນົດ;
 13. ຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງກົມຕົນ ພ້ອມທັງສະກັດກັ້ນປາກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ; ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງກົມຕົນ ທີ່ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວລາຍງານລັດຖະມົນຕີ;
 14. ພົວພັນຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະໜັບສະ ໝູນດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;
 15. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງກົມຕົນ ພ້ອມທັງຂື້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະ ມົນຕີ.