ກົມນິຕິກໍາ ຂຽນເປັນອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກນກ” ແມ່ນກົງຈັກວິຊາການໜຶ່ງ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາກະຊວງ ໃນວຽກງານການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ກັ່ນກອງ, ສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງ, ວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ; ວິໄຈການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄວາມເຫັນຢັ້ງຢືນດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີິກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມທີິກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກໍານົດໄວ້.